KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi
ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Yeni Kaynak Eğitim
Kurumları Yayıncılık Ticaret Limitet Şirketi tarafından hazırlanmış olup; şirket
olarak personel, öğrenci, veli ve personel, öğrenci ve veli adayları olarak
sizlerin kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel
verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz.
Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” madde 10’dan doğan
sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız
konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan tanımlamalara göre:
a- Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
ifade etmektedir. Yalnızca ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin
teşhisini sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair
özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir
olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi
suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bu durum, kişinin
fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir
içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla
ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar.
b- İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
c- Kişisel verilerin işlenmesi: kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
d- Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Gerçek
kişiler, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler veri
sorumlusu olabilir.
e- Veri işleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar
çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Herhangi bir gerçek veya tüzel
kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.
Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları
dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai
hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin
işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını
beyan ederiz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verilerin işlenme şartları
başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili
kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı
hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi
mümkündür:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya
göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin,
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler
de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli
önlemlerin alınması şarttır.
Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen 6698 KVK K.nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve aşağıda sıralanan
amaçlarla işlenebilecektir:
Kişisel verileriniz;
Şirketimiz ve şirketimiz. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini; şirketin eğitim öğretim faaliyet ve süreçlerinin ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Şirketin akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları,
Şirketin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri
kapsamında;
– Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin
gerçekleştirilebilmesi, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık
raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Rıza vermeniz halinde, tespit
edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla
sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması.
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini
kapsamında;
– Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili
çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, şirketimiz ile iş ilişkinizin sona
ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları
vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi, Özlük dosyanızın
oluşturulması, Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması, Rıza vermeniz halinde,
etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla
fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, şirketimizin
sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin temini kapsamında,
kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların
yapılması; Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi. İnsan kaynakları
politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması,
duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili
makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru, şikâyet ve taleplerin cevaplanması,
Şirketimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinin temini
kapsamında;
-Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması. Kayıt süresince toplanması gereken
belgelerin dosyalanması, düzenlenmesi, Kayıt gereği yapılan sözleşmenin gereğinin
yerine getirilmesi, Öğrencinin kurum içi süreçleri adına gerekli bilgilerin
kaydedilmesi, ihtiyaç duyulduğu hallerde, çeşitli eğitim- öğretim süreçlerinde
kullanılması ve diğer ilgili taraflar ile paylaşılması, Öğrencinin, kişisel, fiziksel,
psikolojik ve akademik olarak gelişim sürecinin takip edilmesi, değerlendirilmesi,
raporlanması, Öğrencilerin okula ve diğer birimlere uyum sürecinin izlenmesi, takip
edilmesi, Öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması, sürecin
takibi, Öğrenciler hakkında yapılan veli toplantı kayıtları, durum takibatının
yapılması, Öğrencilerin değerlendirilmesine yönelik, sınavların hazırlanması,
akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin izlenmesi, takip edilmesi, başarılarının
ölçülmesi, Öğrencinin okul kütüphanesinden yararlanmak istemesi halinde kayıt
oluşturulması, okul kütüphanesinde yer alan kitapların kaydı, geç teslim kayıplara
ilişkin önlem almak, Burs uygulamasından yararlanan öğrencilerin ders notları,
gelişim ve finansal durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, öğrencilerin yararına
yürütülen kulüp ve etkinliklerin, organizasyonların, toplum hizmetlerinin, ulusal ve
uluslararası projelerin, gezilerin, sanatsal faaliyetlerin organize edilmesi, kayıt altına
alınması, Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile
paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya
hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği
kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanılması, Okulun anlaşmalı
olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması, ilgili
yerlere bilgilerin aktarılması, Sağlık dosyasının oluşturulması ve takibi, muayene
gerçekleştirilebilmesi, acil tıbbi müdahaleler, gerekli olduğu takdirde diğer birimler
ile paylaşılması, Şirketimizin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve
standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla. Ödemeler ile ilgili olarak
bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi, E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin
hazırlanması amacıyla. İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera
görüntülerinin kaydedilmesi. Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin
ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı,
ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili
mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar). Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu
kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi. Kanunda
belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.
Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen
yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme
süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.
3.Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kanunun 8 inci maddesi ile kişisel verilerin, üçüncü kişilere aktarılması
düzenlenmektedir. Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde
tanımlanan genel nitelikteki kişisel veriler ile 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında
sayılan özel nitelikli (hassas) kişisel veriler bu madde kapsamında aktarılabilecek
verilerdir. Kanunun 9 uncu madde başlığı “kişisel verilerin yurtdışına aktarılması”
olarak düzenlendiğinden 8 inci maddede belirtilen üçüncü kişiler yurtiçindeki kişiler
olarak, yapılacak aktarım ise yurtiçinde gerçekleşecek veri aktarımı olarak
anlaşılmalıdır.
Maddenin (1) numaralı fıkrasında, kural olarak kişisel verilerin ilgilinin açık rızası
olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamayacağı düzenlenmiştir.
Maddenin (2) numaralı fıkrasında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin
aktarılabileceği durumlar düzenlenmiştir. Buna göre;
Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan işleme şartlarından en
az birinin bulunması,
Yeterli önlemler alınmak kaydıyla Kanunun 6 ncı maddesinin (3) numaralı
fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması;
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda
öngörülmesi,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
işlenmesi hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılması
mümkündür.
İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir:
Şirketimize aktarmış olduğunuz yahut şirketimiz tarafından edinilen kişisel
verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde;
Ödemeler ve diğer finansal işlemler ile alakalı olarak anlaşmalı bankalarla, Sınav,
yarışma, konferans, seminer, sempozyum, anma töreni, ödül töreni, gezi, turnuva,
gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi adına; gerçekleştiren kurum ve
kuruluşlara, Öğrencinin psikolojik ve fizyolojik durumuna tabii olarak gerekli
görüldüğü takdirde, okulda veya okul dışında görevli doktor, gıda mühendisi,
uzman ile paylaşmak, Okul içinde veya dışında gerçekleşecek olan etkinliklere
okulun sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde, panolarda, e bültende yer
vermek Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine
getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık
kuruluşlarıyla, Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi
işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, Gerekli
kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve
bilgi güvenliği firmalarıyla, şirketimiz adına veri işleyen (IT desteği veren,
trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren,
satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel
verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, Şirketimizin
kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri olmak üzere yurtdışında
bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan
durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla, İlgili mevzuat hükümlerine
istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi
amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük
firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, Şirket tarafından
kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle, Gerektiği
durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, Çalışan hakkında
referans talep eden kurum ve şirketler ile yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak
şirketin Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet
Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu
kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve
idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket
içi operasyonlarını yürütebilmesi, şirket içerisinde yer alan kurumlar arasındaki
koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi ve / veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklamtanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin
tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve
çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için
gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan
yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım
şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık
görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi
dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla
aktarılabilmektedir.
Bu bağlamda personel alımı, öğretmen atamaları, öğretmenlerin ve diğer
çalışanların bazı kişisel verilerinin yasal zorunluluklar çerçevesinde Milli Eğitim
Bakanlığı ve ilgili müdürlüklerine aktarılması, yine yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili
Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi
formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu ve özel
sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep
eden kuruluşa aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde
ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk
çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel
verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel
verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza
etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri
çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin
aktarılması, işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için
alınan görüntü ve ses kayıtlarının, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için
alınan çalışan verilerinin yasal zorunluluk gereği ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi,
sizden gelecek soru, şikayet ve taleplerin cevaplanması ve benzeri uygulamalar
kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve
hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri
koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana
gelen ihlallerden şirketimiz sorumlu değildir.
4-Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi:
Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut şirketin yasal ve
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri,
iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal
yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve
muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları,
bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen
dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve
elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını
arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.
5-KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde
Kullanılır:
KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel
verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini istemek,
f) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini istemek,
g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan
düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini istemek,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
i) Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etmek.
KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için web
sitemizdeki başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını
“Demetevler Mh. İvedik Cd. No:131/1 Yenimahalle /ANKARA” adresinde
bulunan Yeni Kaynak Eğitim Kurumları Yayıncılık Ticaret Limitet şirketinin
merkezine şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz gerekmektedir.
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası,
tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta
adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren
başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun
şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel
olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres
bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi
gerekmektedir.
Şirketimiz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç
30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde
gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme
sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik
ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak
detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel
verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen
şekilde şirketimize iletebilirsiniz.
Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ‘de anılan başvuru usulüne
uygun dilekçenizi,
Şirketimizin balgat@simyakoleji.k12.tr e posta adresine kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresine güvenli elektronik imza ile imzalayarak,
Tarafınızdan veya Okulunuz aracılığıyla K12 Sistemine kaydedilen size ait
eposta adresini kullanmak suretiyle,
Demetevler Mh. İvedik Cd. No:131/1 Yenimahalle /ANKARA adresine
şahsen ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.
ANKARA DEMETEVLER SİMYA KURS MERKEZİ